Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Cennik za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujący od 01.05.2017.

W oparciu o art.24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017.328 t.j) SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. w Zakopanem ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oczyszczania ścieków dla odbiorców korzystających z usług Spółki :

 

Cena netto za 1 m3 wody 2,43 zł
Cena netto za 1 m3 odprowadzanych ścieków 6,64 zł

Opłaty stałe - abonamentowe miesięczne na punkt poboru wynoszą:

 

zakres usług/ sposób rozliczania   Woda i ścieki  Woda  ścieki
 wodomierz główny  12,49 zł  5,88 zł  6,61 zł
 wodomierz lokalowy  6,47 zł  3,40 zł  3,07 zł
 ryczałt  9,06 zł  4,08 zł  4,98 zł

Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 8%  

Taryfy ustalono na okres od 1 maja 2017 r do 30 kwietnia 2018 r.

 

 Zgodnie z art. 24 e, 24 f oraz 24 g Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.328):

- dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy,

- nowa taryfa obowiązywać będzie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


 

Cennik za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujący od 01.05.2016 do 30.04.2017.

W oparciu o art.24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139 t.j) SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. w Zakopanem ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oczyszczania ścieków dla odbiorców korzystających z usług Spółki :

 

Cena netto za 1 m3 wody 2,34 zł
Cena netto za 1 m3 odprowadzanych ścieków 6,61 zł

Opłaty stałe - abonamentowe miesięczne na punkt poboru wynoszą:

 

zakres usług/ sposób rozliczania   Woda i ścieki  Woda  ścieki
 wodomierz główny  12,17 zł  5,72 zł  6,45 zł
 wodomierz lokalowy  6,13 zł  3,22 zł  2,91 zł
 ryczałt  8,81 zł  3,96 zł  4,85 zł

Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 8%  

Taryfy ustalono na okres od 1 maja 2016 r do 30 kwietnia 2017 r.