internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

7S/Polimery/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polimeru (flokulanta) w postaci płynnej i stałej z wliczonym w cenę transportem do siedziby Zamawiającego. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje zakup:
- polimeru w postaci płynnej do 11 000 kg,
- polimeru w postaci stałej do 16 000 kg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej:"SIWZ"),znak sprawy: 7S/Polimery/2019.

UWAGA!
1. Zamawiający umożliwia Wykonawcom przeprowadzenie prób przed złożeniem ofert celem zapoznania się przez Wykonawców z miejscem świadczenia usługi, a także zdobycia na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich informacji, koniecznych do przygotowania oferty.
2. W sprawie umówienia się na termin przeprowadzenia prób technicznych, należy się skontaktować z kierownikiem oczyszczalni Panem mgr inż. Grzegorzem Bobkiem tel. 0 695 300 835.O terminach prób decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Zamawiający decyduje o przebiegu testu technicznego
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania testu w przypadkach stwierdzenia negatywnego wpływu polimeru na pracę urządzenia.
5. Niestawienie się w wyznaczonym terminie na testy skutkuje wykluczeniem oferty z postępowania przetargowego.

Termin złożenia oferty upływa w dniu: 16 lipca  2019 r. o godzinie 11:00.
UWAGA!  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.
Miejsce składania ofert:
„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro)