internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

9S/Samochody/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego, dwóch fabrycznie nowych - rok produkcji 2019, samochodów typu pickup  z napędem 4 x 4 oraz homologacją ciężarową.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
3. Oferty powinny być złożone w siedzibie Prowadzącego Postępowanie przy ulicy Szymony 17 a,  34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 roku, do godziny 11:00.
Uwaga! Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.
4.  Otwarcie ofert nastąpi w terminie 9 sierpnia 2019 r., o godz. 11:15 w siedzibie Prowadzącego Postępowanie przy ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – mała sala obrad obok Sekretariatu.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin upływa w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:00

UWAGA! Modyfikacja SIWZ zgodna z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dn. 08.08.2019 r.