internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

8S/Wodomierze/2019

1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej zwana: „Ustawą PZP”) w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK.
2.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów systemu opomiarowania punktów odbioru na potrzeby sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, składającego się z zestawów wodomierzowych, modułów radiowych jak również wykonanie usługi legalizacji wodomierzy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ.