internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

12S/Samochody-skrzyniowe/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów dostawczych z podwójną kabiną, oplandekowanych skrzynią ładunkową z homologacją ciężarową o parametrach technicznych określonych w SIWZ.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
3. Składanie ofert nastąpi w terminie 07 października 2019 r., o godz. 12:00 w siedzibie Prowadzącego Postępowanie przy ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – mała sala obrad obok Sekretariatu. Uwaga! Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.
4.  Otwarcie ofert nastąpi w terminie 07 października 2019 r., o godz. 12:15 w siedzibie Prowadzącego Postępowanie przy ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – mała sala obrad obok Sekretariatu.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. Oferty w niniejszym postępowaniu powinny być złożone w terminie do dnia 14 października 2019 roku, do godziny 12:00.