internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

14S/Krzeptówki/2019

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej z przyłączami do 5 budynków, z dwoma przekroczeniami sieciami potoku Małołąckiego, przy ulicy Krzeptówki Potok nr 19-19A (cztery budynki) i Krzeptówki Potok 5A (jeden budynek) w Zakopanem.Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz dokumentacja projektowa wymieniona w pkt. 3.4 SIWZ.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK będącego załącznikiem do Uchwały Zarządu nr 1/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
3.Termin złożenia oferty upływa w dniu: 26 listopada 2019 r. o godzinie 11:00.
UWAGA!  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.
Miejsce składania ofert:
„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą   w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro)