internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:


13S/Projekt/2019


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem. W oparciu o zweryfikowaną i zaktualizowaną, a następnie zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję z lutego 2017 r. pn.: „Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem” z wyjątkiem obiektów oznaczonych w koncepcji jako: OB. 319 i OB. 320 wraz z zaprojektowaniem hali hermetycznej na odbiór ścieków dowożonych nie ujętej w wyżej wymienionej koncepcji.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/279860

3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: www.platformazakupowa.pl (ID postępowania: 279860) na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 14 stycznia 2020 roku do godziny 12:00.
4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2020 roku, o godzinie 12:15 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Spółki SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane, Sala Konferencyjna.