internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Gawlaki w Zakopanem. Zakres zamówienia obejmuje:

    1. wykonanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków o łącznej długości 3 622,00 m w tym: Ø 90 mm PE – 1 812,0 m, Ø 63 mm PE – 800,0 m, Ø 50 mm PE – 2 10,0 m, Ø 40 mm PE – 370,0 m, Ø 32 mm PE – 430,0 m,
    2. wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków o łącznej długości 4 485,00 m w tym: Ø 200 mm PCV – 3 935,0 m, Ø 160 mm PCV – 330,0 m, Ø 110 mm PE – 220,0 m, pompownia ścieków – 1 szt.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin złożenia oferty upływa w dniu: 18 lutego 2020 r. o godzinie 11:00.

UWAGA!  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.

Miejsce składania ofert:

„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro)