internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

10S/Zbiorniki -wody/2020

Uwaga zmiana terminu! 

Ofertę w niniejszym postępowaniu należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2020 roku do godziny 11:00.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika wody czystej wraz hydrofornią i agregatorowanią, zlokalizowanego na osiedlu Gubałówka w Zakopanem oraz wykonanie prac dla części I budowy zbiornika wody czystej przy ulicy Gładkie w Zakopanem.

2. Cel zamówienia: realizacja inwestycji ma na celu zapewnienie pokrycia wymaganego rozbioru oraz utrzymania niezbędnego ciśnienia w sieci wodociągowej rozdzielczej dla osiedla Gubałówka i Furmanowa w Zakopane. 

3.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej zwana: „Ustawą PZP”) w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Termin złożenia oferty upływa w dniu: 14 września 2020 r. o godzinie 11:00.   

6. Miejsce składania ofert: "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. ul. Szymony 17a, 34 -500 Zakopane, Sekretariat