internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

12S/Łęgi/2020 

UWAGA! 

Dodano plik RYS 2T - 22.10.2020 

Dodano plik: PW-EiA2 (2) z rysunkami

 Dodano plik "Schemat oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem" - 21.10.2020 

Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 27 października 2020 roku, o godzinie 11:00 miejsce składania ofert pozostaje bez zmian 

 

Dodano plik do załącznika nr I - Mapa zagospodarowania terenu. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, konstrukcyjnych, remontowych, elektrycznych i AKPIA oraz dostawy, montaż instalacji oraz urządzeń obiektów oczyszczalni ścieków Łęgi.

2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa będąca integralną częścią SIWZ. 

3. Inwestycja do realizacji w latach 2021 – 2022. W 2021 roku realizacja inwestycji do wartości 6 000 000,00 zł netto .

4. Końcowy termin wykonania całego przedmiotu zamówienia do 31 marca 2022 roku.

 

Termin złożenia oferty upływa w dniu: 20 października 2020 r. o godzinie 11:00.

UWAGA!Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca.

Miejsce składania ofert: 

„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17a  (Sekretariat, I piętro).

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 08 października 2020 roku na wniosek potencjalnego Wykonawcy pokazał miejsce prowadzenia przyszłych prac. Wszystkich innych potencjalnych Wykonawców zainteresowanych zapoznaniem się z trenem prowadzenie przyszłych robót budowlanych prosimy o skontaktowanie się z Panem mgr inż. Krzysztofem Suchowianem – tel. (18) 20 24 475.